اولین دوره بوتکمپ آموزشی منابع انسانی ثبت نام

خدمات مدرسه

منتورینگ تخصصی شغلی

منتورینگ تخصصی شغلی

همراهی با مهارت آموزان در طول دوره و بعد از آن تا زمان شروع به کار

مهارت افزایی شغلی

مهارت افزایی شغلی

آموزش و پرورش مهارت های تخصصی و عمومی افراد جهت ورود به بازار کار

استعداد یابی شغلی

استعداد یابی شغلی

تبیین مسیر شغلی با استفاده از بررسی استعداد، علاقه و توانایی افراد

مهارت افزایی شخصی

مهارت افزایی شخصی

انجام مسئولیت اجتماعی مدرسه جهت برگزاری دوره های مهارت افزایی در قالب اجتماعی، فردی و خانوادگی در خصوص انجام زندگی بهتر

کوچینگ تخصصی کار آفرینی

کوچینگ تخصصی کار آفرینی

تشکیل تیم هایی از مهارت آموزان و همراهی آنها تا ایجاد کسب و کار و حصول هدف کارآفرینی

کارگزاری سرمایه انسانی

کارگزاری سرمایه انسانی

همکاری با کسب و کار ها در جهت رشد و توسعه حوزه منابع انسان

آموزش مهارت کار از ما، کاردان شدن از شما
آموزش مهارت کار از ما، کاردان شدن از شماآموزش مهارت کار از ما، کاردان شدن از شما
کار را به کاردان بسپار
آموزش مهارت کار از ما، کاردان شدن از شما
کار را به کاردان بسپار
آموزش مهارت کار از ما، کاردان شدن از شما
آموزش مهارت کار از ما، کاردان شدن از شماآموزش مهارت کار از ما، کاردان شدن از شما
اِذا وَسِّدَ اْلاَمرُ اِلی غَیْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السّاعَهَ آن گاه که کار به دست نااهلان بسپارند، منتظر رستاخیز باش.
آموزش مهارت کار از ما، کاردان شدن از شما
اِذا وَسِّدَ اْلاَمرُ اِلی غَیْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السّاعَهَ آن گاه که کار به دست نااهلان بسپارند، منتظر رستاخیز باش.
آموزش مهارت کار از ما، کاردان شدن از شما
آموزش مهارت کار از ما، کاردان شدن از شماآموزش مهارت کار از ما، کاردان شدن از شما
نخواهی که ضایع شودروزگار به نا کاردیده مفرمای کار
آموزش مهارت کار از ما، کاردان شدن از شما
نخواهی که ضایع شودروزگار به نا کاردیده مفرمای کار